SPONSOR

Тüzük

KATİAD
KAZAKİSTAN ve TÜRKİYE
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

1. GENEL HUSUSLAR :

a) KAZAKİSTAN ve TÜRKİYE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, bundan sonra "Dernek", Kazakistan Cumhuriyeti kanunları ve kendi tüzük çerçevesinde mümkün olan hizmetleri vermek için kişilerin gönüllü olarak kurdukları dernek, gayri ticari kuruluştur.
Derneğin adı: KAZAKİSTAN ve TÜRKİYE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (KATİAD);
Derneğin kısaca adı: KAZAKİSTAN ve TÜRKİYE İŞADAMLARI DERNEĞİ (KATİAD);
Dernek:

Furmanov sok, No: 65, ofis 402
050004 Almatı, Kazakistan
Tel : ( 7 - 727) 273 74 95, 273 69 93
Fax : ( 7 - 727) 273 29 64 adresinde bulunmaktadır.

b) Dernek faaliyetlerin Almatı şehrinde gerçekleştirecektir. Kazakistan'ın diğer şehirlerindeki işadamlarıyla daha etkin haberleşme ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde şube ve/veya bölge temsilciliklerini kurabilir.
c) Dernek sosyal ve gayri ticari bir kuruluş olması nedeniyle, Kendi tüzüğü ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına göre çalışır.
d) Dernek, kendi kendine yeterli olmak, üyelerinin eşitliği ilkelerinin yanında mevcut tüzük, yürürlükteki kanunlar, Kazakistan ve Türkiye iş dünyasının gelenek ve kurallarına uygun hareket eder.
e) Dernek siyasi amaçlar gütmez ve sendika faaliyetiyle uğraşamaz.
f) Derneğin hukuki şahsiyeti kayıt olunduğu tarihte başlar.
g) Dernek Kazakistan Cumhuriyeti devlet organlarının işleyişine karışamaz.
h) Dernek taşınır ve taşınmaz mal edinme, mahkemelerde dava açma ve savunma haklarına sahiptir.

2. DERNEĞİN AMAÇLARI:

a) Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticari, sanayi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak .
b) Gerek üye gerekse üye olmayan İşadamlarının Kazakistan Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yürüttüğü ticari ve sanayi faaliyetlerinin kuruluş ve organizasyonunda yardımcı olmak.
c) İş adamları arasındaki profesyonel, teknik ve sosyal yardımlaşmayı her iki ülke çıkarları doğrultusunda sağlamak.
d) Çeşitli yardım kuruluşlarına, eğitım ve öğrenim kurumlarına, kimsesizler ve yaşlılar yurdına vb. Kurum ve kuruluşlara maddi yardım ve sponsorluk sağlamak.
e) İki ülke arasında kulturel ve sosyal bağlarını artırmak için kulturel ve sportif faaliyetlere aracılık etmek, sponsorluk sağlamak.

3. DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI :

Amaçlarını yerine getirebilmek için Dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur; .

a) Üyeler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
b) Üyelerine, faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilerin toplanması, derlenmesi ve kullanımına sunulmasını sağlamak.
c) İş adamları ve devlet kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurulmasında gerekli desteği vermek.
d) Kazakistan ve Türk işadamlarına kanunlar ve tüzük çerçevesinde mümkün olan hizmetleri vermek.
e) Dernek üyelerinin faaliyet konularına ilişkin karşılaştığı problemlerinin çözümünde yardımcı ve yol gösterici olmak.
f) Dernek üyelerine Kazakistan ve Türk iş hayatını tanıtmak, görüşme ve işbirliğinin oluşmasını sağlamak.
g) Kazakistan ve Türk girişimcilerin katılımını sağlayarak eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.
h) Dernek amaç ve faaliyetlerini duyurmak için yazılı ve görsel medya ve yayın araçlarından yararlanmak, toplantılar, seminerler, kongreler ve konferanslar düzenlemek.
i) Aynı amaçlar doğrultusunda çalışan dernekler ile iletişim kurmak, işbirliği yapmak, gereği halinde federasyon veya konfederasyonlara katılmak.
j) Yerli ve yabancı özel veya resmi kuruluşlar, ticaret, sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4. DERNEK YÖNETİM ORGANLARI :

Dernek,aşağıdaki organlar tarafından, kendilerine kanunlar ve tüzük çerçevesinde verilen yetkiler dahilinde yönetilir.

4.A) Genel Kurul- Dernek yönetiminin en üst kuruludur
4.B) Yönetim Kurulu
4.C) Yürütme Komitesi-Derneğin yürütme organı;
4.D) Denetleme Kurulu (bundan sonra denetleme kurulu)
4.E) Disiplin Kurulu
4.F) Çalışma Komiteleri
4.G) Genel Sekreter
Dernek yönetim organları yetkili süresi, dernek üyelerinin Genel kurulu dışında, bir yıldır. Bu süre geçtiğinde derneğin yeni kurulu seçilir.

4.A) GENEL KURUL:

1) Dernek üyelerinin tamamından oluşur.
2) Dernek yönetiminin en üst kuruludur.
3) Yılda bir olağan olarak toplanır.
4) Yönetim veya denetleme kurullarından birinin gerekli gördüğü hallerde, bu tüzüğün 4.A.d.9 fıkrası gereği veya kayıtlı dernek üye sayısının en az beşte birinin, sebep belirten, yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
5) Olağan Genel Kurul toplantısı haricinde diğer Genel Kurul toplantılar Olağanüstü Genel Kurul olarak adlandırılır.
6)Olağanüstü Genel Kurul toplantı talebini takiben en geç bir ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından tüzükte belirtilen şekilde Genel Kurul toplantıya çağrılır.
7)Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır, Yönetim Kurulu toplantının kanunlar ve tüzük çerçevesinde düzenlenmesinden sorumludur.

4.A.a) Katılma Hakkı :

Genel Kurul ilan tarihinden önce üyelik hakkını kazanmış bütün üyeler katılabilir.
Ancak, Derneğin kurullarına aday gösterilmeleri ve seçilmeleri hakları mahfuz olmak şartıyla ilan tarihi ve bu tarihten daha sonra üyelik hakkı kazanmış olanlar oy hakkı olmaksızın izleyici sıfatı ile katılabilirler. Derneğin kurul ve birimlerinde bireysel üyeler ile kurumsal üyeleri temsil eden şahıslar görev alırlar. Ancak kurumsal üyeleri temsil eden şahısların; tayin, işten ayrılma gibi nedenlerle temsil kabiliyetleri kalmamışsa o şahısların Dernek kurul ve birimlerinde almış oldukları görev ve sorumlulukları da sona erer. Kurumsal üyeyi temsil edecek yeni şahsın belirlenmesinden sonra Dernek kurul ve birimlerinde görev almaları ancak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu uhdesindeki yetkiler çerçevesinde mümkündür.

4.A.b) Çağrı Usulü :

Yönetim, Kurulu tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini kesinleştirir. Genel Kurul toplantısı 10 (on) işgünü önceden bir duyuru ile mektup, faks veya e-mail gibi araçlardan herhangi birisi kullanılarak üyelere ilan edilir. Duyuruda asgari şu unsurlar yer almalıdır :

Toplantının ,

a) Tarihi
b) Saati
c) Yeri
d) Gündemi
e) Gündem maddeleri ile ilgili evrak ve dokümantasyonun görülüp incelenebilme yöntemi
f) Toplantı çoğunluğu sağlanamaması sebebiyle Genel Kurul yapılamayacaksa, ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati,
g) Toplantıya vekil aracılığı ile katılacaklar için Vekaletname Örneği .

İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

4.A.c) Toplantı Yeri ve Yeter Sayı :

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu şehirden başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının fiziki katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, Yönetim, Denetleme, Disiplin kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Mazereti sebebiyle toplantıya katılamıyacak üyeler, fiziki olarak toplantıya katılan üyelerden birisine vekalet verebilir, her üye en fazla bir üyenin vekaletini alabilir.

Bu tüzüğün (4.A.e) maddesinde belirtilen (e.6) ve (e.8) fıkrasındaki konular ile ilgili Genel Kurula katılan üye sayısının 5/6 (altıda beşi) nin lehte oyu aranır. Kurul seçimleri hariç olmak üzere diğer konular ile ilgili salt çoğunluğun lehte oyu aranır (yarıdan bir fazlası).

Genel Kurul onayına tabi olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu seçimine birden fazla liste girebilir. Bu durumda o kurul seçimine katılan listelerden en çok oyu alan liste Genel Kurulca onaylanmış kabul edilir.

4.A.d) Toplantı Usulü :

d.1) Genel Kurul toplantısı, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
d.2) Katılma hakkını haiz üyeler, listedeki adları hizasını kimlik ibraz ederek imza eder ve toplantı yerine girerler.
d.3) Toplantı için yeter üye sayısının sağlanıp sağlanmadığı bir tutanakla tespit edilir. Toplantı için yeter üye sayısı sağlanamamışsa, Genel Kurul, toplantı duyurusunda belirtilen ikinci tarih, yer ve saatte toplanmak üzere dağılır.
d.4) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya Yardımcılarından birisi tarafından açılır.
d.5) Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere, Divan Başkanı, iki Divan Üyesi ve iki Katip Üyeden oluşan Divan açık oylamayla seçilir. Divan üyelerinden azami üç kişi dernek üyesi olmayan kişilerden alınabilir. Kanunlar ve tüzük çerçevesinde,toplantının yönetimi divan başkanına aittir.
d.6) Toplantı sonunda düzenlenen toplantı tutanağı Divan tarafından imzalanır ve bütün belgelerle birlikte Yönetim Kuruluna teslim edilir.
d.7) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler sırasıyla görüşülür, ancak gündeme geçmeden toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.
d.8) Dernek tüzüğünde değişiklik talebi, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarından birisi veya en az on dernek üyesinin yazılı başvurusuyla Genel Kurul toplantısı gündemine alınır.
d.9) Genel Kurul toplantı gündeminde yer alan ve Genel Kurul görev ve yetkileri içerisine giren hususlar tüzük çerçevesinde sonuçlandırılamıyorsa, Genel Kurul tarihini takip eden en geç 1 (bir) ay içerisinde yapılmak koşulu ile Genel Kurul eksik kalan gündem maddeleri ile ilave edilebilecek diğer maddeleri karara bağlamak için olağanüstü toplanır.

4.A.e)Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

e.1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görevlerine son verilmesi.
e.2) Tüzüğün değiştirilmesi ve onaylanması.
e.3) Denetleme Kurulu raporunun görüşülüp onaylanması. Gerekli gördüğü hallerde 4.A.e.5 fıkrasındaki konularla ilgili ilave inceleme ve buna ilişkin rapor istemesi.
e.4) Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibra edilmesi.
e.5) Yönetim Kurulu mali / finansal raporunun görüşülüp onaylanması .
e.6) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
e.7) Derneğin Kazakistan içi ve dışındaki dernek ve teşekküllere üye sıfatıyla katılması veya ayrılması hususunda karar verilmesi için Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
e.8) Derneğin feshedilmesi veya yeniden yapılanmasına karar verilmesi.
e.9) Gayri ticari kurumlar hakkında kanunlarda ve dernek tüzüğünde belirtilmiş faaliyetleri gerçekleştirir.
Bu tüzükteki değişiklikler ve tamamlamalar Genel Kurul tarafından alınan karar tarihinden yürürlüğe girer.

4.B )YÖNETİM KURULU :

B.1) Yönetim Kurulu, en az 10 (on) üye tarafından "Başkan"ı belli olmak şartıyla liste halinde önerilen ve Genel Kurulca onaylanmış 11 (onbir) dernek üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek Başkanıdır.
B.2) Yönetim Kurulu Üyeleri iki yıllığına seçilir. Bir sonraki Olağan Genel Kurul, Mali Genel Kurul olarak yapılır, faaliyet raporu sunulur ve mali raporlar ibra edilir. Yönetim Kurulu seçimi yapılmaz. Yönetim Kurulu Üyeleri seçildiği tarihten itibaren ikinci Olağan Genel Kurula kadar görev yapar. Yönetim Kurulunun Genel Kurulca görevden alınması halinde bu süre kısalabilir. Üye sayısının 6 (altı) dan aşağı düşmesi halinde, bu tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda tüm yönetim organlarının seçimi tekrarlanır.
B.2-a) Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden ayrılması halinde, takip eden Olağan Genel Kurul Toplantısında üyelere sunulacak adaylar arasından belirlenecek isimlerden eksik olan Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki Genel Kurul beklenmeksizin tamamlanır.
B.3) Yönetim Kurulu Başkanının görevden ayrılması halinde, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesinin oyunu alarak seçilen yeni Başkan bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar bu görevi sürdürür.
B.4) Yönetim Kurulu seçimini takip eden bir hafta içinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında, iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye ile faaliyetlere uygun görev dağılımı belirlenir. Aynı toplantıda imza yetkileri de tespit edilir.
B.5) Yönetim Kurulu olağan toplantıları Yönetim Kurulunca belirlenecek günlerde yapılır. Acil karar alınması gereken konular için ayrıca tespit edilecek günde olağanüstü toplanılır veya kanunlar ve tüzük çerçevesinde Yürütme Komitesi tarafından hazırlanan taslak karar üyelerin onayına gönderilir.
B.6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısına, en az 6 (altı) üyenin hazır bulunduğu hallerde ulaşılır. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak üyeler diğer Yönetim Kurulu üyelerinden birisine vekalet verebilir. Toplantıya fiziken katılan üyeler, katılamayacak olan üyelerden en fazla bir üyenin vekaletini alabilir.
B.7) Üst üste üç Yönetim Kurulu olağan toplantısına sağlık harici nedenlerle fiziken katılmayan üyeye vekaleten katılsa bile Yönetim Kurulu Başkanı tarafından iki gün içinde yazılı ihtar verilir. İhtara rağmen takip eden iki olağan toplantıya fiziken katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yönetim Kurulu görev süresince, üyeler sadece bir defa ihtar alma hakkına sahiptir.
B.8) Yönetim Kurulu toplantılarında, fiziken ve vekaletle katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasının kabul olması halinde karar alınabilir. Ancak Dernek Genel Sekreterinin seçimi esnasında mevcut Yönetim Kurulu en az 8 (sekiz) üyenin onayı aranır.
B.9) Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca aksi belirtilmedikçe, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak zorundadır, ancak karar alınmasında oy hakkı yoktur.

4.B.a) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

a.1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçını görevlendirmek.
a.2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin tahsilat ve ödemeleri Sayman Üye vasıtası ile yapmak, gerektiğinde bu yetkiyi Dernek üyesi ve/veya çalışanlarından birisine yazılı olarak devretmek.
a.3) Kanunların ve tüzüğün kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
a.4) Dernek bütçesini hazırlamak ve bütçe içeriğine uygun şekilde üyelik giriş ücreti ve aylık aidatları saptamak.
a.5) Kendi içinden bir Yürütme Komitesi seçmek ve yetkilendirmek.
a.6) Dernek faaliyetlerinin yürütülmesini teminen tam gün esasına dayalı sözleşmeli kadro ve dernek organizasyon yapısını onaylamak.
a.7) Yıllık faaliyet raporu ve mali/finansal raporları hazırlamak ve ibra için Genel Kurula sunmak.
a.8) Devlet kurumlarıyla güvenilir ve yararlı bağlantılar kurmak.
a.9) Sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak.
a.10) Dernek Çalışma Komitelerinin aktivitelerine destek, eşgüdüm ve koordinasyon sağlamak
a.11) Yönetim Kurulu ayda ikiden az olmamak üzere toplanır ve toplantı tutanağı Genel Sekreterce veya belirlenen bir üye tarafından kayda alınarak toplantı tutanakları arşivine kaldırır.
a.12) Genel Kurulca seçilen yönetim organları üyelerinin kimlikleri ve tüzük değişiklikleri hakkında ilgili tescil dairesi ve diğer kurumları bilgilendirmek.
a.13) Disiplin Kurulunca verilen raporları tüzük hükümleri çerçevesinde değerlendirmek.
a.14) Dernek üyelik başvurularının onaylanması ve üyelik haklarının düşürülmesi fonksiyonlarını yerine getirmek.
a.15) Dernek Genel Kurul toplantılarının tüzük ve kanunlar çerçevesinde yapılmasına yönelik her türlü hazırlıkların yapılması.
a.16) Dernek faaliyetlerinin tüzük ve kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmesini teminen uygulama yönetmelik ve prosedürlerini hazırlamak.

4.C)YÜRÜTME KOMİTESİ :

C.a) Yürütme Komitesi beş kişi olup, Yönetim Kurulu Başkanı, 2 (iki) Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreterden oluşur. Üye sayısının 5 (beş) ten aşağı düşmesi halinde Yönetim Kurulu ilk olağan toplantısında yerine yeni üye seçer.
Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yürütme komitesi derneğin devamlı çalışan yürütme organı ve dernek bulunduğu yerde olur.
Yürütme komitesi, gayri ticari kurumun kurucu evrakıyla derneğin diğer organları yetkisindeki meseleler dışında, derneğin cari faaliyetlerini yönetir. Yürütme komitesi faaliyetini Yönetim Kurulu Başkanı (Dernek Başkanı) yönetir. Yönetim Kurulu başkanı dernek adına vekaletnamesiz çalışır. Ortaklık bildirme, vekalet hakkı vermede yetkili ve yürütme komitesi yetkisi çerçevesinde karar alır ve diğer hal akitleri çıkartır.

Sorumluluk ve yetkileri;

a.1) Enformasyon sistemini kurmak ve çalışmasını organize etmek.
a.2) Mali yıl bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
a.3) Dernek kadro ve organizasyon yapısını ihtiyaçlara göre belirleyip Yönetim Kurulu onayını müteakip uygulamaya koymak.
a.4) Dernek personelinin ücretlerini tespit etmek ve özlük haklarını tayin etmek.
a.5) Tüzüğe aykırı davranan üyelerin uyarılması ve üyelik haklarının düşürülmesi için Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmak.
a.6) Dernek faaliyetlerinin günlük yürütülmesini teminen Yürütme Komitesi olarak gerekli gördüğü hallerde toplanır,Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesinde fayda görülen konular ve Dernek ile ilgili diğer konuları tartışır. Komite toplantısı konferans telefon ve grup mail ile de yapılabilir.

4.D) DENETLEME KURULU :

Denetleme Kurulu en az 5 (beş) üye tarafından liste halinde önerilen ve Genel Kurul tarafından onaylanan üç üyeden oluşur. Denetleme kurulunun yetkili süresi bir yıldır. Kurulun yeni üyeleri olağan Genel kurulda seçilir. Derneğin mali faaliyetlerini denetlemekle yükümlü olup heyet halinde gerekli gördüğü sıklıkta tüzükte belirtilen Dernek faaliyetleri ile ilgili mali ve idari kayıtların tutulduğu defter ve her türlü evrakı tetkik edebilir. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen bilgi, belge ve defterleri Denetim Kurulunun tetkikine arz ile mükelleftir.
Kurul denetim görevini Ocak-Haziran yarıyıl dönemi ile ilgili Temmuz ayı sonuna kadar Ocak –Aralık tam yıl dönemini ise Şubat sonuna kadar yapar. İncelemeyi müteakip, denetleme raporları Ağustos ve Mart ayı ilk hafta sonuna kadar Yönetim Kuruluna teslim edilir, Yönetim Kurulu "Yıl Sonu Denetleme Raporunu" Genel Kurula sunar.

4.E)DİSİPLİN KURULU :

Disiplin Kurulu en az 5 (beş) üye tarafından liste halinde önerilen ve Genel Kurul tarafından onaylanan üç üyeden oluşur. Kurul gerekli gördüğü hallerde ve/veya kendisine Yönetim Kurulunca bildirilen hususlarda inceleme yapar, görüş ve önerilerini içeren raporunu Yönetim Kuruluna verir.

4.F)ÇALIŞMA KOMİTELERİ:

3 (üç) ten az olmamak üzere komitelerin sayısı, isim, görev ve yetkileriyle, her birinde 3 (üç) kişiden az olmamak üzere görev alacak üye sayıları Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre belirlenir .

Çalışma Komiteleri aşağıda belirtilen en az şu alanları kapsamalıdır :

Yatırım, Ticaret
İnşaat
Hukuk
Mevzuat
Basın –Yayın
Üye İlişkileri
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

4.G)GENEL SEKRETER :

Genel Sekreter olarak görev alacak kişi tam gün çalışma esasına göre dernek üyeleri arasından veya dışardan bir kişi olabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından yazılı olarak önerilir ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

G.a) Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri :

a.1) Yönetim Kurulunca verilecek yetkiler, tüzük ve kanunlar çerçevesinde derneği temsil etmek.
a.2) Dernek ofis teşkilatının başı olarak , kanunlarda ve tüzükte belirtilen bilumum hizmet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
a.3) Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullarının çalışmasıyla ilgili her türlü alt yapıyı hazırlar, Çalışma Komitelerinin etkinliklerini gerçeklestirmek için ihtiyaç duydukları eşgüdüm, destek ve haberleşmeye yardımcı olur. Derneğin işleyişini etkileyecek her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder, kurulları bilgilendirir.
a.4)Dernek kayıtlarının usulüne uygun tutulması için her türlü tedbiri alır.
a.5)Derneğin günlük işleyişi için gerekli masrafların yapılması ve gelirlerin toplanmasını Yürütme Kurulundan aldığı yetki çerçevesinde organize eder.
a.6)Dernek ofisinin disiplinini ve uyum içinde çalışmasını sağlar.
a.7)Yönetim Kurulu toplantılarına aksi belirtilmediği sürece katılır.

5) DERNEK ÜYELİĞİ :

5.A) Üyelik Şartları :

a) Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları kabul eden Kazakistan veya Türkiye vatandaşı işadamları ve/veya temsilcileriyle , Kazak-Türk ortak girişimlerinde görevli kişiler Derneğe "Bireysel Üye" olabilir. Derneğe üye olacakların medeni haklara sahip, on sekiz yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları sürekli ve süreli kısıtlanmamış olmalıdır.
b) Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları kabul eden Türk , Kazak veya Kazak-Türk ortaklığı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari işletmeler Derneğe "Kurumsal Üye" olabilir. Kurumsal üyeler yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla en fazla bir yönetici veya yetkili tarafından Dernekte temsil edilirler.
c) Derneğe "Bireysel Üye" olmak isteyen kişiler ile "Kurumsal Üye" olmak isteyen şirketler Dernek Genel Sekreterliğine yazılı müracaatta bulunmalıdır. Müracaatta bulunan her iki tip üye içinde az iki dernek üyesinin "Tavsiye Mektubu" aranır. Uygun görülen başvurular Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra üyeliğe kabul olur. Üyeliğe kabul edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde giriş ücretini ödemeleri zorunludur. Giriş ücretini zamanında ödemeyenlerin üyeliği otomatik olarak düşer.
d) Dernek giriş ücreti ve aylık aidatları Çalışma Komitelerinin yazılı önerileri ışığında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
e) Yönetim Kurulu kararıyla derneğe Onur Üyesi alınabilir. Onur üyesi olacak kişilerin, her iki ülke menfaatlerine hizmet etmiş ve edebilecek potansiyelde olması şartı aranır. Kazakistan'da kurulu yabancı firmalarda görev alan T.C vatandaşları, Yönetim Kurulu kararıyla, "Onur Üyesi" olarak alınabilir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına iştirak etmekle beraber oy kullanamazlar.
f) Disiplin Kurulu raporu uyarınca üyelikten ihraç edilen üye ihraç tarihinden itibaren 2 (iki) tam yıl geçmeden yeniden üye olamaz.

5.B) Dernek Üyelerinin Hakları :

a) Tüzüğün genel kurul görev ve yetkileri paragrafında belirtilen görev ve yetkilerini kullanmak .
b) Dernek faaliyetleriyle ilgili tam ve doğru bilgi almak.
c) Ticari ve mesleki faaliyet ve ilişkilerinde Derneğin tüzük gereği sağladığı olanaklardan yararlanmak .

5.C) Dernek Üyelerinin Sorumlulukları :

a) Dernek tüzüğüne ve yönetmeliklerine uymak, Dernek yönetim organlarının kararlarını yerine getirmek.
b) Tacir olmanın sıfat ve meziyetlerinin gerektirdiği bilgi, mesleki görgü ve tecrübe ile üyeler arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı, güven, ticari ahlak, yardımlaşma ile sınırlı olmamak üzere bu tavır ve davranışlar ile Kazak ve Türk iş dünyasında örnek olmak.
c) Kazakistan ve Türkiye'nin prestijini, politik, ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak. Milli gururu rencide edici ve utanç verici hareketlerden kaçınmak.
d) Üyelik aidatlarını zamanında ödemek.

5.D) Üyelikten Ayrılma :

Geçmiş hiç borcu bulunmamak ve yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirimde bulunmak kaydı ile üyeler diledikleri zaman dernek üyeliğinden ayrılabilirler.

5.E) Üyeliğin Sona Ermesi :

Dernek tüzüğüne ve çalışmalarına uymadığı, almış olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmediği Disiplin Kurulu Raporunca tespit edilen ve/veya üç ay boyunca dernek üyelik aidatını ödemeyen üyeler, Dernek Yürütme Komitesince yazıyla uyarılır. Uyarı konusu hususların giderilmesi için 1 (bir) ay süre tanınır. Bu süre Yürütme Komitesince 3 (üç) aya kadar uzatılabilir. Bu süre sonunda uyarı konusu hususlar üye tarafından ortadan kaldırılmaz ise Yürütme Komitesi üyeliğin sona erdirilmesi talebiyle üye dosyasını Yönetim Kuruluna aktarır. Yönetim Kurulu ilk toplantı gündemine bu talebi alarak üyeliğin sona ermesini onaylar. Yönetim Kurulu üye aidatlarının ödenmemesi haricindeki konularla ilgili üye dosyasını incelenmek üzere Disiplin Kuruluna sadece bir kez yeniden incelenmek üzere sevk edebilir.

6) FONLAR, FİNANSMAN ve GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER :

Derneğin fon ve finansman sağlama, gelir getirici faaliyetlerde bulunması çalışmaları kar yaratmak amacıyla değil, tüzükte belirlenen amaç ve görevlerin yerine getirilmesi, Dernek personel ücretleriyle ofis masraflarının karşılanmasına ve Madde2.d ve 2.e de belirtilen sponsorlukları karşılama faaliyetlerine yöneliktır.

6.A) Derneğin gelir kaynakları :

a) Dernek üyeliği giriş ücreti ve aylık üyelik aidatları.
b) Verilen hizmetler karşılığı alınan parasal ve mal gelirleri.
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
d) Hibeler ve yardımlar.
e) Dernek yayınları, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil konser, spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

7) DERNEĞİN DEFTER ve EVRAKI :

Dernek genel sekreterliği tarafından aşağıdaki defterler tutulur :

a) Üye Kayıt Defteri : Dernek üyelerinin kimlikleri, üyelik giriş tarihi, giriş ücreti ve aylık aidat ödemeleri bu deftere işlenir.
b) Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır, kararların altı kurul üyeleri ve genel sekreter tarafından imzalanır.
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak ,tarih ve numara sırasıyla bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.
d) Gelir ve Gider Defteri : Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları, harcanan paraların verildikleri yerler,açık ve düzenli olarak bu deftere kayıt edilir.
e) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

8) GELİR ve GİDERLERDE USUL :

Kazakistan Cumhuriyeti kanun ve yönetmelikleri ile belirlenmiş Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır, giderler harcama belgesiyle yapılır.

9) YENİDEN YAPILANMA ve TASFİYE :

a) Yeniden yapılanma ve tasfiye kararı genel kurul tarafından tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekilde alınır.
b) Yeniden yapılanma halinde, dernek mal varlığı Yönetim Kurulunca önerilen ve genel kurulca onayladığı şekilde devredilir.
c) Tasfiye halinde, Dernek mal varlığı tasfiye komitesinin kontrolüne bırakılır. Tasfiye komitesi dernek mal varlığını kullanarak tüm dernek borçlarını kapatır, kalan mal varlığı tüzük ve kanunlarda belirtilen şartlara uygun şekilde üyelere dağıtılır.
d) Tasfiye komitesi tasfiye kararını ilgili tescil dairesine bildirir.
e) Tasfiye kararı ilgili tescil dairesinin, kararı işleme koyduğu tarihten itibaren geçerlidir.

10) TÜZÜKTE AÇIK OLMAYAN HALLER :

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan haller için Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilgili kanun hükümlerine uygun hareket edilir.