SPONSOR

Kazakistan Cumhuriyeti Kararı
Tarih:13 Ocak 2012
Sayı: 45
Kazakistan Cumhuriyeti'nde Yabancı İşgücü Çalıştırma Kotasının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin, Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni Verme Kuralları ve Şartları'nın Onaylanması
ve
Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 19 Haziran 2001 tarih ve 836 sayılı
"Kazakistan Cumhuriyeti'nin 23 Ocak 2001 tarihli İstihdam Yasası'nı Uygulama Tedbirlerine İlişkin Kararı"nda Değişikliklerin Yapılması
Hakkında

Kazakistan Cumhuriyeti'nin 22 Temmuz 2011 tarihli "Göç Yasası"nın 37. maddesinin 4. fıkrasına göre, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti:
Ekte bulunan:
1) Kazakistan Cumhuriyeti'nde Yabancı İşgücü Çalıştırma Kotasının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin;
2) Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni Verme Kuralları ve Şartları'nın
onaylanmasını kararlaştırmıştır.
Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 19 Haziran 2001 tarih ve 836 sayılı
"Kazakistan Cumhuriyeti'nin 23 Ocak 2001 tarihli İstihdam Yasası'nı Uygulama
Tedbirlerine İlişkin Kararı"nda (Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve Hükümeti'nin Yasal Belgeleri Mecmu'u, 2001 yılı, Sayı: 23, 288. madde) aşağıdaki değişikliğin yapılmasını kararlaştırmıştır:
1. fıkranın 1). bendi kaldırılacaktır.
2. İşbu karar, resmi gazetede yayınlandığı günden sonra 10 takvim gününden sonra yürürlüğe girecektir.

Kazakistan Cumhuriyeti К. Masimov
Başbakanı

(Karar metni, Egemen Kazakstan ve Kazahstanskaya Pravda gazetelerinde 28 Şubat 2012 tarihinde yayınlanmıştır).

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin
13 Ocak 2012 tarih ve 45 sayılı
Kararı ile onaylanmıştır

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ'NDE YABANCI İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRMA KOTASININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

1. Genel Hükümler

1. Kazakistan Cumhuriyeti'nde yabancı işgücü çalıştırma kotasının belirlenmesine dair işbu Yönetmelik (aşağıda Yönetmelik olarak anılacaktır) Kazakistan Cumhuriyeti'nin 23 Ocak 2001 tarihli "İstihdam Yasası" ve 22 Temmuz 2011 tarihli "Göç Yasası" uyarınca hazırlanmıştır.
Yönetmelik ile, Kazakistan Cumhuriyeti'nde yabancı işgücü çalıştırma kotasını
belirleme uslünü belirlemektedir.
2. İşbu Yönetmelikte aşağıdaki esas kavramlar kullanılmaktadır:
1) iş konusunda yetkili kurum – Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevzuatı gereği iş
ilişkileri alanında devlet politikasını uygulayan Kazakistan Cumhuriyeti'nin devlet organıdır;
2) işveren – işçinin iş ilişkilerinde bulunduğu tüzel veya gerçek kişi;
3) mevsimlik yabancı işçi – bir yılı aşmamak suretiyle, iklim veya diğer doğa
koşullarından dolayı belirli bir dönem (mevsim) içinde yapılan mevsimlik çalışmalarda işverenin istihdam ettiği göçmen;
4) yetkili kurum – eyaletlerin, Astana ve Almatı şehirlerinin yerel yürütme
organlarının, bölge düzeyinde halkın istihdamı konusunda katkı ve işsizlik konusunda sosyal güvenlik sağlayan yapısal altbölümleri;
5) yabancı işgücü –Kazakistan Cumhuriyeti'nin sınırları içinde işverenin mevsimlik
yabancı işçiler dahil çalıştırdığı, kendileri iş bulan ve ayrıca, kurumsal transfer kapsamında geçici transfer edilen yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler;
6) yabancı işgücü çalıştırma kotası – Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin her yıl
belirlediği, ülke sınırları içinde istihdam edilecek yabancı işgücü sayısı;
7) yabancı işçi – Kazakistan Cumhuriyeti'nde çalışmak için gelen veya işverenin
çalıştırdığı göçmen;
8) çıkış ülkesi – Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı gereği Kazakistan
Cumhuriyeti'nde çalışan yabancının vatandaş olduğu ülke.

2.Kazakistan Cumhuriyeti'nde yabancı işgücü çalıştırma kotasını belirleme usulü

3. Gelecek yıl için yabancı işgücü kotası faal nüfusun bir yüzdesi olarak
belirlenmekte ve (veya) gelecek yıla yönelik iş piyasasındaki talep tahminlerine uygun olarak öncelikli projeler ve (veya) çıkış ülkeleri ile ilgili olarak mutlak rakam şeklinde belirlenmektedir.
4. Öncelikli projelere ilişkin kota mutlak rakam olarak gereklilik doğduğunda
belirlenmektedir.
5. Öncelikli projelerin herbiri için kota ayrı ayrı belirlenmekte olup, müteahhit ve
taşeron kuruluşlar dahil öncelikli projeleri hayata geçiren kuruluşların ihtiyaç duydukları yabancı işçilerin azami sayısı, proje süresi ve yeri belirlenmektedir.
6. Çıkış ülkelerine ilişkin olarak yabancı işgücü kotası Kazakistan Cumhuriyeti'nin
onayladığı, iş göçü ve işçi-göçmenlerin sosyal güvenliği konularında işbirliğine dair uluslararası anlaşmalar mevcut ise, gelecek yıl için iş piyasasındaki talep tahminlerine uygun olarak yabancı işçilerin mevsimlik işlerde istihdam edilmesi için belirlenmektedir.
7. Gelecek yıl için yabancı işgücü kotası, işverenlerin yabancı işgücünün
çalışmasının planlandığı idari taksimat biriminin yetkili kurumuna her yıl 1 Eylül tarihine kadar gönderdikleri başvurulara istinaden, işbu Yönetmeliğin 1. EK'i gereği kategori, meslek, uzmanlık alanı, hayata geçirilen projeler bazında belirlenmektedir.
8. Yetkili kurum iç iş piyasası analizine ve işverenlerin başvurularına istinaden işbu
Yönetmeliğin 2. EK'i gereği, gelecek yıl için işverenlerce yabancı işgücü çalıştırma gerekçesini her yıl 1 Ekim tarihine kadar iş konusunda yetkili kuruma sunacaktır.
9. İlgili devlet kurumları her yıl 1 Ekim tarihine kadar gelecek yıl için yabancı
işgücünün istihdamına ilişkin gerekçeli önerilerini iş konusunda yetkili kuruma sunabilecektir.
10. İş konusunda yetkili kurum, yetkili kurumların ve ilgili devlet kurumlarının
önerilerine istinaden her yıl 1 Aralık tarihine kadar Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin gelecek yıl için kota ile ilgili karar tasarısını sunacaktır.
11. İş konusunda yetkili kurum, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nce yıllık
yabancı işgücü kotasının belirlenmesine ilişkin karar alındıktan sonra onbeş takvim günü içerisinde yetkili ve devlet kurumlarının önerilerini dikkate alarak eyaletler, Astana ve Almatı şehirleri arasında kategorilere göre kota dağılımını yapacak ve dağılım yapıldığı günden itibaren üç mesai günü içinde kota dağılımına ilişkin bilgiyi resmi Internet sayfasında yayınlayacaktır.
12. Yetkili kurum işverenlerin önerilerine istinaden veya gerektiğinde devlet
kurumları iş konusunda yetkili kuruma cari yıl için kotanın arttırılmasına dair önerilerini sunabilecektir.
13. İş konusunda yetkili kurum ilgili devlet veya yetkili kurumların önerilerine
İstinaden, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin belirlediği kota kapsamında, onaylanmış kotanın eyaletler, Astana ve Almatı şehirleri arasında yeniden dağılımını yapacaktır.

*****

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin
13 Ocak 2012 tarih ve 45 sayılı
Kararı ile onaylanmıştır

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin
25 Ocak 2013 tarih ve 44 sayılı
Kararı ile değişiklikler yapılmıştır.

YABANCI İŞÇİLERE ÇALIŞMA İZNİ VE İŞVERENLERE YABANCI İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRMA İZNİ VERME KURALLARI VE ŞARTLARI
1. Genel Hükümler

1. Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni
Verme Kuralları ve Şartları (aşağıda Kurallar olarak anılacaktır) Kazakistan Cumhuriyeti'nin 23 Ocak 2001 tarihli "İstihdam Yasası" ve 22 Temmuz 2011 tarihli "Göç Yasası" uyarınca hazırlanmıştır.
Kurallar yabancı işçiye çalışma izni ve işverenlere yabancı işgücü çalıştırma izni verme usul ve esaslarını belirlemektedir.
2. Yabancı işgücü Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin belirlediği kotaya
istinaden istihdam edilmektedir.
3. İşbu Kurallarda aşağıdaki esas kavramlar kullanılmaktadır:
1) göçmen işadamı – Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı gereği girişimcilik
faaliyetini yapmak üzere gelen göçmen;
2) münhal kadro – işverende boş kadro (görev);
3) iş konusunda yetkili kurum – Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevzuatı gereği iş
ilişkileri alanında devlet politikasını uygulayan Kazakistan Cumhuriyeti'nin devlet organıdır;
4) işveren – işçinin iş ilişkilerinde bulunduğu tüzel veya gerçek kişi;
5) kadroda yerel personel sayısının arttırılmasına yönelik program – ürün bölüşüm
anlaşması gereği yetkili kurum veya Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile kontrat imzalamış olan işverenin planladığı ve yerine getirdiği, yetkili kurum ve iş konusunda yetkili kurumca onaylanmış olan, sözkonusu işverenin kadrosunda yerel personel sayısını planlı bir şekilde arttırmak amacıyla yerine getirilen, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olan işçilerin mesleki hazırlığı, yeniden hazırlığı veya ihtisasının yükseltilmesi dahil uygulamaların tümü;
6) teminat ödeneği – yabancı işgücü çalıştırma izni süresinin sona ermesi
durumunda yabancı işçinin ve mevsimlik yabancı işçinin Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dışına çıkmasını garanti eden nakdi ödenek;
7) kurumsal transfer – yabancının veya vatandaşlığı olmayan kişinin iş yapmak,
hizmet vermek üzere yabancı bir kuruluştan bu kuruluşun Kazakistan Cumhuriyeti sınırları içinde açtığı şube, yavru kuruluş, temsilcilik veya bağlı kuruluşa kurumsal transferine ilişkin yazı ve (veya) anlaşma gereği geçici transferi;
8) göçmen – Kazakistan Cumhuriyeti'ne geçici veya daimi ikametgah için gelen
yabancı veya vatandaşlığı olmayan kişi;
9) yetkili kurum – aksi Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasaları ve Kazakistan
Cumhurbaşkanının kararnameleri ile öngörülmedikçe, yaygın yeraltı kaynaklarının keşif ve çıkarım kontratları hariç keşif, çıkarım, birlikte keşif ve çıkarım kontratlarının imzalanması ve hayata geçirilmesi ile ilgili hakları Kazakistan Cumhuriyeti adına yerine getiren, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin tayin ettiği merkezi yürütme organı;
10) kayıtlı işçi sayısı – medeni hukuk sözleşmeleri gereği çalışan kişiler ve bir
işverenle ikinci iş hakkında iş sözleşmesini imzalayan işçiler hariç, iş sözleşme süresi farketmeksizin iş sözleşmelerine istinaden işe alınan kişi sayısı;
11) mevsimlik yabancı işçi - bir yılı aşmamak suretiyle, iklim veya diğer doğa
koşullarından dolayı belirli bir dönem (mevsim) içinde yapılan mevsimlik çalışmalarda işverenin istihdam ettiği göçmen;
12) kendileri iş bulan işçi listesi – Kazakistan Cumhuriyeti'nde kendileri iş bulacak
yabancı işçiler için işbu Kuralların 1 EK'ine uygun olarak meslek (uzmanlık alanı) listesi;
13) yetkili kurum – eyaletlerin, Astana ve Almatı şehirlerinin yerel yürütme
organlarının, bölge düzeyinde halkın istihdamı konusunda katkı ve işsizlik konusunda sosyal güvenlik sağlayan yapısal altbölümleri;
14) yabancı işgücü – Kazakistan Cumhuriyeti'nin sınırları içinde işverenin mevsimlik
yabancı işçiler dahil çalıştırdığı, kendileri iş bulan ve ayrıca kurumsal transfer kapsamında geçici transfer edilen yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler;
15) yabancı işgücü çalıştırma izni – iş konusunda yetkili kurumca dağılımı yapılan
kota kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti'nde yabancı işgücü çalıştırmak üzere yerel yürütme organının işverene verdiği, işbu Kuralların 2. EK'i gereği hazırlanmış olan belge;
16) yabancı işçinin çalışma izni – Kazakistan Cumhuriyeti'nde kendileri iş bulan
yabancı işçlerin listesine giren yabancı işçiye yerel yürütme organının verdiği, işbu Kuralların 3 EK'i gereği hazırlanmış olan belge;
17) göç konularında yetkili kurum – yetkileri dahilinde göç süreçlerini düzenleyen ve
halkın göçü konusunda işleri koordine eden devlet organı;
18) yabancı işgücü çalıştırma kotası – Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin her yıl
belirlediği, ülke sınırları içinde istihdam edilecek yabancı işgücü sayısı;
19) yabancı tüzel kişiye bağlı kuruluş – Kazakistan Cumhuriyeti'nde açılmış olan,
hisselerin bir kısmı veya payının doğrudan veya dolaylı olarak bu yabancı tüzel kişiye ait olduğu kuruluş;
20) yabancı işçi - Kazakistan Cumhuriyeti'nde çalışmak için gelen veya işverenin
çalıştırdığı göçmen;
21) çıkış ülkesi – Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı gereği Kazakistan
Cumhuriyeti'nde çalışan yabancının vatandaşı olduğu ülke.
4. İşbu Kurallar aşağıdaki yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler için geçerli
değildir:
1) Kazakistan Cumhuriyeti'nin 22 Temmuz 2011 tarihli "Göç Yasası" (aşağıda
Yasa) gereği göçmen olmayan kişiler, Yasa'nın 3.maddesi ile öngörülmemiş olan amaçlarla Kazakistan Cumhuriyeti'nde 90 takvim gününden az süreyle bulunan kişiler hariç;
2) Kazakistan Cumhuriyeti'nde daimi ikamet eden kişiler;
3) ülkesine dönmüş Kazak asıllılar;
4) göçmen işadamları;
5) mülteci veya sığınak arayan kişi statüsünü alanlar;
6) Kazakistan Cumhuriyeti'nin 22 Temmuz 2011 tarihli "Göç Yasası" gereği insancıl
sebeplerle gelen göçmenler;
7) Kazakistan Cumhuriyeti mahkemelerince koşullu salıvermenin uygulandığı hapis
cezasına, toplumdan tecrit ile ilgili olmayan cezalara çarptırılanlar;
8) insan ticareti ile ilgili belli bir dava kapsamında soruşturma yapıldığı sürece
mahkeme kararı yasal geçerlilik kazanana kadar insan ticareti kurbanları olanlar;
9) ailenin tekrar birleşmesi için Kazakistan Cumhuriyeti'ne gelen, reşitlik yaşına
erişmiş, Kazak vatandaşının eşi olan ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının tanıdığı nikahta en az üç yıl bulunanlar;
10) Kazakistan Cumhuriyeti'nin eğitim kurumlarında örgün öğretimde eğitim gören
ve aynı zamanda derslerden boş zamanlarında bu eğitim kurumlarında çalışanlar;
11) bir takvim yılı içerisinde toplamda 120 takvim gününü aşmayan iş amaçlı iş
seyahatinde bulunanlar.
5. İşbu Kurallar aşağıdaki yabancı işçiler için geçerli değildir:
1) 19 Kasım 2010 tarihli Göçmen İşçi ve Aile Fertlerinin Hukuki Statüsüne İlişkin
Anlaşmaya taraf develtlerin vatandaşı olanlar;
2) yabancı tüzel kişilerin şube veya tesilciliklerinin ilk yöneticileri;
3) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile 50 milyon ABD dolarını aşan tutarda
kontrat imzalamış olan kuruluşların birinci yöneticileri ve öncelikli faaliyet alanlarında yatırım yapan ve yatırımlar konusunda yetkili kurum ile kontrat imzalamış bulunan Kazakistan Cumhuriyeti'nin tüzel kişiliği olan birinci yöneticileri;
4) deniz ve nehir gemilerinin, hava, demir ve karayolları ulaşım araçlarının
mürettebatlarının üyeleri;
5) sanatçı, filim yönetmeni, orkestra şefi, koro şefi, bale yönetmeni, ressam, özel
ders öğretmeni, sporcu ve antrenörler;
6) Almatı'nın bölgesel finans merkezinde yüksek okul ve üniversite eğitimini almış,
Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen usule göre tasdik edilmiş belgelerle yönetici ve uzman görevlerinde çalışanlar;
7) Kazakistan Cumhuriyeti'nin uzay faaliyetleri alanında işbirliğine ilişkin taraf
olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında çalıştırılan, uzay füze tesisinin kurulması ve yerüstü uzay altyapı tesislerinin işletiminde uzman olanlar;
8) ulusal yönetim holdinginde, "Ulusal Tıp Holdingi" A.Ş.'de ve hisselerin %100'ü
"Ulusal Tıp Holdingi" A.Ş.'ye ait olan tıbbi kuruluşlarda, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen usule göre tasdik edilmiş belgelerle yapısal altbölümlerin yöneticisi düzeyinden aşağı olmayan görevlerde çalışanlar;
9) ulusal yönetim holdingine, "Ulusal Tıp Holdingi" A.Ş.'ye ve hisselerin %100'ü
"Ulusal Tıp Holdingi" A.Ş.'ye ait olan tıbbi kuruluşlara direktörler kurulu (gözlemci kurulu) üyesi olarak çalışmak üzere davet edilenler;
10) "Ulusal Tıp Holdingi" A.Ş.'ye ve hisselerin %100'ü "Ulusal Tıp Holdingi" A.Ş.'ye
ait olan tıbbi kuruluşlarda tibbi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunanlar;
11) özerk eğitim kurumlarında, bunların kuruluşlarında, "Narabayev Vakfı"nda
yönetici ve yüksek eğitim almış uzman görevlerinde çalışanlar;
12) eğitim programlarının uygulanması ve hayata geçirilmesi ve (veya) eğitim
hizmetlerinin verilmesine dair anlaşmalar çerçevesinde özerk eğitim kurumlarına iş amaçlı gönderilenler;
13) devletin sanayi-inovasyon gelişme programları ile geliştirilmesi öngörülen
yüksek eğitim kurumlarında Kazakistan Cumhuriyeti'nin mevzuatı uyarınca tasdik edilmiş belgelerle yönetici ve yüksek eğitim almış öğretim üyeleri görevlerinde çalışanlar;
14) Kazakistan Cumhuriyeti'nin eğitim alanında iimzaladığı uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde yyagın eğitim, teknik, yüksek meslek ve yüksek eğitim kurumlarında öğretmenlik yapanlar, fakat kurum kadrosunun %25'ini aşmamak kaydıyla;
15) yüksek eğitim kurumlarının Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasaları gereğince özel
statü almış olan profesörleri ve öğretim üyeleri;
16) Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi'nin Çalışma Şartlarına İlişkin Anlaşma'ya
istinaden faaliyetlerini yürüten Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi'nde çalışanlar.
İşbu fıkra gereği yabancı işçi çalıştıran işveren veya vekili işbu Kuralların 4. EK'inde öngörülen şekilde yetkili kuruma bilgi sunmaktadır.

2. Yabancı İşçiye Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni Verme Uslü ve Şartları
Yabancı İşgücü Çalıştırma İzninin Verilmesi ve Uzatılması Usul ve Şartları

6. İzin verme ve uzatma usul ve şartlarını belirlemek amacıyla aşağıdaki işçi kategorileri tespit edilmiştir:
1) Birinci kategori – birinci yöneticiler ve yardımcıları;
2) İkinci kategori – yönetici, uzman ve diğer çalışanların kalifiye özellikleri rehberi ile saptanmış olan özelliklere ve kuruluşların yönetici, uzman ve diğer çalışanlarının genel kalifiye özelliklerine uyan yapısal altbölüm yöneticileri;
3) Üçüncü kategori - yönetici, uzman ve diğer çalışanların kalifiye özellikleri rehberi ile saptanmış olan özelliklere ve kuruluşların yönetici, uzman ve diğer çalışanlarının genel kalifiye özelliklerine uyan uzmanlar;
4) Dördüncü kategori – İşçilerin İş ve Meslek Tarife ve İhtisas Rehberi'nde belirlenen özelliklere ve işçi mesleklerinin tarife ve ihtisas özelliklerine uyan kalifiye işçiler.
7. İlgili idari taksimat birimi sınırları içerisinde geçerli olan, daha evverl verilmiş ve
verilmekte olan çalışma izinleri ilgili takvim yılı için dağılımı yapılan kotayı aşmamalıdır.
8. Yetkili kurum, işverenlere yabancı işgücü çalıştırma iznini aşağıdaki oranlara
uyulması halinde vermektedir:
1) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı birinci ve ikinci kategoriye giren kayıtlı işçi sayısının en az %70'i kadar olmalıdır.
2) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı üçüncü ve dördüncü kategoriye giren kayıtlı işçi sayısının en az %90'ı kadar olmalıdır.
Personel içinde Kazak personeline ilişkin bilgi işveren tarafından işbu Kuralların 5.Ek'i gereği yetkili kuruma sunulmaktadır.

İşbu fıkranın hükümleri:
1) Küçük ölçekli işletmeleri;
2) Devlet müesseselerini ve işletmelerini;
3) Öncelikli projeler ve çıkış ülkeleri bazında belirlenen kotalar kapsamında, özel
ekonomik bölgeler için belirlenen kota kapsamında verilen izinler, yabancı işçiye verilen çalışma izinleri
kapsamamaktadır.

İşbu fıkra Kazakistan Cumhuriyeti, Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olana kadar geçerli olacaktır.
9. Karaçaganak, Kuzey Hazar, Tengiz projelerinin maden ruhsat sahipleri ve
bunların operatörleri, müteahhitleri ve taşeronları (taşeronların çalıştırdıkları kuruluşlar hariç) için, anılan projelere katıldıklarını teyit eden aşağıdaki belgelerden birinin bulunması kaydıyla işbu Kuralların 8.fıkrası 1 Ocak 2015 tarihine uygulanmayacaktır:
1) maden ruhsat kontratının noter tasdikli kopyası (özeti);
2) ortak faaliyet anlaşmasının noter tasdikli kopyası (özeti);
3) hizmet alımları sözleşmesinin noter tasdikli kopyası (özeti).
10. Yabancı işgücü çalıştırma iznini almak için işveren veya vekili 6.EK'i gereği
dilekçeyi ve 7.EK'te öngörülen belgeleri ilave ederek "E-belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla veya kağıt üzerinde işbu Kuralların yabancı işgücünün çalışacağı bölgede yetkili kuruma sunacaktır.
11. İşbu Kuralların 10, 16, 30, 34, 36, 41. ve 45. Fıkraları ile öngörülen belgelerin eksik sunulması ve (veya) gereği gibi doldurulmaması halinde yetkili kurum evrakları aldığı günden itibaren beş mesai günü içerisinde çalışma izninin verilmesini, çalışma izni süresinin uzatılmasını reddedecek, eksik ve (veya) gereği gibi doldurulmamış evrakları bildirerek işverene iade edecektir.
12. İşgücüne olan talebin iç iş piyasasında karşılanamaması durumunda yetkili kurum, iş konusunda yetkili kurumca dağıtımı yapılan kota kapsamında yabancı işgücü çalıştırma izinlerini verecektir.
13. İç iş piyasasında uygun aday araştırması, işverenin münhal kadrolara ilişkin bilgleri Kazakistan Cumhuriyeti'nin 23 Ocak 2001 tarihli "İstihdam Yasası" gereği yabancı işgücünün çalıştırıldığı bölgedeki yetkili kuruma göndermesi yoluyla yapılmaktadır.
Yetkili kurum, münhal kadrolara ilişkin bilgilerin verildiği günden itibaren 15 takvim gününden sonra ancak işverenden yabancı işgücü çalıştırma izninin verilmesine dair dilekçesini alacaktır.
İşbu fıkranın hükümleri özel ekonomik bölgede ve ayrıca etnik Kazaklardan ve geçmişteki yurttaşlardan yabancı işgücü çalıştıracak olan işverenler için geçersizdir.
14. Kazakistan'da şube/temsilcilik açmadan faaliyetlerini yürüten yabancı işveren-tüzel kişi hizmet alımları sözleşmesi çerçevesinde Kazakistan Cumhuriyeti'ne işçilerini gönderiyor ise, izin alınması ile ilgili işlemleri bu iş ve hizmetleri alacak olan tüzel kişi (Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini şube/temsilcilik aracılığıyla yürüten yabancı tüzel kişi dahil) yapacaktır.
15. Yabancı işgücü çalıştırma izninin verilmesi ve süresinin uzatılmasında özel aranan şartlar şunlardır:
1) Bölgesel iş pazarında rağbet gören teknik ve mesleki eğitim branşlarında Kazak vatandaşlarının yetkili kurumun onayladığı listeye göre mesleki hazırlığı;
2) Bölgesel iş pazarında rağbet gören teknik ve mesleki eğitim branşlarında Kazak vatandaşlarının yetkili kurumun onayladığı listeye göre yeniden hazırlığı;
3) Kazak vatandaşlarının ihtisasının yükseltilmesi;
4) Kazak vatandaşları için ek istihdam olanaklarının sağlanması.
16. Yabancı işçi çalıştırıldığında:
birinci kategoride – işveren işbu Kuralların 15. fıkrasının 3). ve 4). bendlerinde öngörülen şartlardan birini veya birkaçını seçecek;
ikinci veya üçüncü kategoride – işveren işbu Kuralların 15. fıkrasının 2)., 3). ve 4). bendlerinde öngörülen şartlardan birini veya birkaçını seçecek;
dördüncü kategoride – işveren işbu Kuralların 15. fıkrasının 1). ve 4). bendlerinde öngörülen şartlardan birini veya birkaçını seçecek.
Özel şartlar çalıştırılacak olan yabancı işgücü kategorisine bağlı olarak öngörülecektir.
İzin verilmesi için aranan özel şartlar üzerinde işevrenle mutabakat işbu Kuralların 8. EK'inde belirlenen şekilde sağlanacaktır.
Mesleki hazırlık ve (veya) yeniden hazırlık görecek ve (veya) ihtisasını yükseltecek olan Kazak vatandaşlarının sayısı ve ek açılan kadro sayısı yabancı işgücünün çalıştırılması için için verilen izin sayısına uymalıdır.
17. Yabancı işgücü çalıştırma izinleri verilirken aranan özel şartlar:
işbu Kuralların 15. fıkrasının 2)., 3). ve 4). bentleri ile öngörülen şartlar ise, izin süresi esnasında yerine getirilmeli;
işbu Kuralların 15. Fıkrasının 1). bendi ile öngörülüyor ise, izin süresi esnasında yerine getirilmesi başlatılmalıdır.
18. Aşağıdaki yabancı işgücü için çalıştırma izni yeniden alınırken, alınırken veya uzatılırken özel şartlar öngörülmemektedir:
1) yabancı işçilerden:
Kazakistan Cumhuriyeti'nin "Meslekler ve Teknik, Mesleki, Orta Eğitim Sonrası Eğitim Uzmanlık Alanları Klasmanı" adlı 05-2008 Devlet Klasmanı'na girmeyen meslek veye uzmanlık alanlarında çalışanlar;
etkin Kazak veya geçmişteki yurttaşlar;
3) İşverenlerden:
kadroda Kazak personel sayısını arttırmaya yönelik programları hayata geçiren
ve Kazak vatandaşları çalıştırma, hazırlığını yapma ve yabancı personeli azaltma yükümlülükleri olanlar;
Kazakistan'ın 2010-2014 yıllarını kapsayan Sanayileşme Haritası'na dahil olan projelere katılanlar, teknolojik ekipman montajı, ayarı ve çalıştırılmasına ilişkin işleri yapan müteahhitler dahil;
"Verimlilik 2020" programına katılmakta olup kalifiye yabancı uzman çalıştırma konusunda devletten destek almaları hakkında olumlu cevap alanlar;
öncelikli projeler ve çıkış ülkeleri bazında belirlenen kota çerçevesinde yabancı işgücünü çalıştıranlar;
Kazakistan Cumhuriyeti'nin devlet müesseseleri veya devlet işletmeleri.
19. Yabancı işgücü çalıştırma izni aşağıdaki süreler için verilmektedir:
1) oniki aylık – ikinci ve üçüncü kategoriler için, 12 ay daha uzatılabilir, en fazla iki defa,
2) en fazla oniki ay için - dördüncü kategori ve mevsimlik yabancı işçiler için, uzatma hakkı olmadan.
20. Birinci kategoride yabancı işgücü çalıştırma izni işverenlere, küçük ölçekli işletmeler hariç, en fazla 3 yıl süreyle verilmektedir.
Birinci kategoriye giren yabancı üçgücünü çalıştırmak için işverene verilen izin süresi her yıl 12 aylık süreyle uzatılmaktadır.
Küçük ölçekli işletmeler olan işverenlere yabancı işgücü çalıştırma izni oniki aylık süreyle, en fazla iki defa uzatma hakkı tanınarak verilmektedir.
21. Öncelikli proje için verilen kota kapsamında işevrenlere yabancı işgücünü çalıştırma izni proje süresi kadar verilmektedir.
22. Yetkili kurum yabancı işgücünü çalıştırma izninin verilmesine dair olumlu veya olumsuz kararı, kurduğu ilgili Komisyonun önerisi üzerine, işverenden evrakları aldığı günden itibaren onbeş mesai günü içerisinde almaktadır.
23. Komisyona göç, eğitim ve iş konularında yetkili kurumların lokal birimlerinin temsilcileri mutlaka dahil edilecektir.
24. Komisyon toplantısına işverenin temsilcileri katılabilecektir. Yetkili kurum Komisyon toplantısına en az üç mesai günü kala resmi Internet sayfasında toplantının tarihi, saati ve yeri hakkında bilgi yayınlayacaktır.
25. Yetkili kurum yabancı işgücü çalıştırma iznini verip vermeyeceğine veya uzatıp uzatmayacağına dair karar aldığı günden itibaren 3 mesai günü içerisinde bu kararı "E-Belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla veya yazılı olarak işverene bildirecektir.
26. Yabancı işgücü çalıştırma izninin verilmesine veya uzatılmasına dair olumsuz karar alan yetkili kurum bunun gerekçelerini işbu Kuralların 38. fıkrası gereği bildirmektedir.
27. İşveren yabancı işgücü çalıştırma izninin verileceğine veya uzatılacağına dair bildirimi "E-Belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla veya kağıda yazılı olarak aldıktan sonra 20 mesai günü içerisinde, yabancı işgücünün izin süresi bittiğinde Kazakistan Cumhuriyeti'ni terk edeceğini garanti eden belgeleri (banka ile işveren arasındaki sözleşmenin ve işverenin banka hesabına teminat yatırıldığını doğrulayan belgenin kopyaları) yetkili kuruma sunacaktır.
28. Yetkili kurum işbu Kuralların 27'inci fıkrasında belirtilen belgelerin kopyalarını aldığı günden itibaren üç mesai günü içerisinde işverene izin belgesini "E-Belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla veya kağıda yazılı vermektedir.
İşverenin üç mesai günü içerisinde izin belgesini almaya gelmemesi durumunda yetkili kurum izin belgesini işverenin kayıtlı olduğu adrese "alma haberli gönderi" olarak postayla göndermektedir.
29. Yetkili kurumun verdiği izin diğer işverenlere devredilemez, işbu Kuralların 30.-31.fıkraları ile öngörülen durumlar ve işverenin izin aldığı yabancı işçileri bir takvim yılı içinde toplamda 60 takvim günü süreyle diğer idari taksimat birimlerinde bulunan işletmelere ve kuruluşlara iş seyahatlerine gönderdiği durumlar hariç ilgili idari taksimat biriminin sınırları içinde geçerlidir.
30. Yabancı işçilerin bir takvim yılı içerisinde toplamda 60 günü aşkın süreyle birkaç idari taksimat biriminde fonksiyonel görevlerini yerine getirebilmesi için yetkili kurum işverenin dilekçesi üzerine iş konusunda yetkili kurumun onayını alarak yabancı işgücünün iki ve daha fazla idari taksimat biriminde çalıştırma iznini vermekte veya uzatmaktadır.
İki ve daha fazla idari taksimat biriminde geçerli olacak iznin verilmesi veya uzatılması konusunda onay almak için yetkili kurum işveren evraklarının ön incelemesi döneminde, iznin verilmesi veya uzatılmasına dair yazılı gerekçeye işverenin diğer idari taksimat birimlerinde hizmet alımları sözleşmesini/kontratını ekleyerek iş konusunda yetkili kuruma göndermektedir.
İş konusunda yetkili kurum iki ve daha fazla idari taksimat biriminde geçerli olacak iznin verilmesi veya uzatılmasına dair gerekçeyi aldığı günden itibaren 7 mesai günü içerisinde yetkili kuruma onay veya red yazısını göndermektedir.
31. İş konusunda yetkili kurum işverenin hizmet alımları sözleşmesinde/kontratında diğer idari taksimat birimlerini kapsadığı belirtilmediği durumda yabancı işgücünü iki ve daha fazla idari taksimat biriminde çalıştırma izninin verilmesini onaylamamaktadır.
32. Yetkili kurum iş konusunda yetkili kurumun onay veya red yazısını aldığı günden itibaren 5 mesai günü içerisinde yabancı işgücünü iki ve daha fazla idari taksimat biriminde çalıştırma izninin uzatılmasına veya uzatılmamasına ilişkin kararı almaktadır.
33. Bir idari taksimat birimi için geçerli izni almış olan işverenin bu iznin iki ve daha fazla idari taksimat biriminde geçerli olması için başvurması halinde yetkili kurum, iş konusunda yetkili kurumdan onay yazısını aldığı günden itibaren 5 mesai günü içerisinde daha evvel verilmiş izin belgesini yeni numara vererek yenilemektedir.
İlk verilmiş olan izin belgesi yetkili kuruma iade edilecektir.
34. Bir yabancı işçinin çalıştırılması için daha önce verilmiş olan izin, bu işçinin işyerine gelmemesi veya izin süresi bitmeden iş sözleşmesinin feshi durumunda, ilk verilmiş olan izin süresi kadar süreyle yeni bir numara verilerek, bu mesleğin vasıflarına uyan diğer bir yabancı işçiye işbu Kurallarla belirlenmiş usul gereği devredilebilir.
Bu durumda işveren işbu Kurallarla öngörülen evrakları sunacaktır. İlk verilmiş olan izin belgesi yetkili kuruma iade edilecektir.
35. Yetkili kurum evrakları aldığı günden itibaren 5 mesai günü içerisinde daha evvel verilmiş iznin diğer bir yabancı işçiye devredilmesine dair karar almaktadır.
36. Yabancı işgücü çalıştırma izin süresinin uzatılması için izin süresinin bitimine en az 20 mesai günü kala yetkili kuruma aşağıdaki evraklar "E-Belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla veya kağıt üzerinde gönderilmektedir:
1) dilekçe;
2) bir önceki ve cari takvim yılları için verilen izinlerin yerine getirme süresinin dolduğu özel şartlarının (varsa) yerine getirildiğine dair bilgi;
3) kadroda Kazak personel sayısına ilişkin bilgi;
4) izin süresinin uzatılması için gerekçe;
5) izin belgesinin noter tasdikli skaner kopyası.
37. Yetkili kurum sunulan evraklara istinaden evrakları aldığı günden itibaren 5 mesai günü içerisinde yabancı işgücü çalıştırma izninin uzatılmasına veya uzatılmamasına dair karar almaktadır.
Yetkili kurumun olumlu karar alması durumunda yabancı işgücü çalıştırma izni 12 ay daha uzatılacak olup süresi daha önce verilmiş iznin bitiş tarihinde başlayacaktır.
37-1. Yetkili kurum yabancı işgücü çalıştırma izin süresinin uzatılmasına dair kararı aldığı günden itibaren üç mesai günü içerisinde işverene "E-Belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla izni veya kağıda yazılı süre uzatma bildirimini göndermektedir.
İşverenin, izin süresinin uzatıldığına dair yazılı bildirimi aldığı günden itibaren üç mesai gün içerisinde izni almaya gelmemesi durumunda yetkili kurum izin belgesini işverenin kayıtlı olduğu adrese "alma haberli gönderi" olarak postayla göndermektedir.
38. Aşağıdaki durumlarda yabancı işgücü çalıştırma izni verilmemekte ve uzatılmamaktadır:
1) dağıtımı yapılmış kotanın aşılması halinde;
2) işverenin işbu Kuralların 8. Fıkrası ile öngörülen şartlara uymadığı durumlarda. 3) işverenin yabancı işçileri izinsiz çalıştırdığı vakaların tespit edildiği durumlarda. Bu durumda böyle vakanın tespit edildiği tarihten sonra 12 aydır yeni izinler verilmemektedir.
4) bir önceki ve cari takvim yılları için verilen izinlerin yerine getirme süresinin dolduğu özel şartlarının (varsa) yerine getirilmemesi durumunda;
5) yabancı işgücünün eğitim düzeyinin (mesleki hazırlığının) ve iş deneyiminin (stajının), İş ve Meslek Tarife ve İhtisas Rehberi ve Yönetici, Uzman ve Diğer Memurların Mesleki Yeterlilik Rehberi gereği işçi meslekleri ve yöneticilerden, uzman ve görevlilerden istenen mesleki yeterlilik taleplerine uymaması halinde.
39. Yetkili kurum aşağıdaki durumlarda yabancı işgücü çalıştırma iznini geri çekmektedir:
1) yabancı işçinin, izin belgesinde gösterilen meslek veya uzmanlık alanına uymayan meslek veya uzmanlık alanında çalıştırılması durumunda. Bu durumda iznin geri alındığı tarihten itibaren altı ay boyunca işverene bu geri alınan izinde belirtilen meslek veya uzmanlık alanı için izin verilmemektedir;
2) işverenin işbu Kuralların 8. Fıkrasında öngörülen şartlara uymaması
3) işverenin bir önceki ve cari takvim yılları için verilen izinlerin yerine getirme süresinin dolduğu özel şartlarının (varsa) yerine getirmemesi durumunda.
40. Yabancı işgücü çalıştırma izni aşağıdaki durumlarda geçerliliğini yitirmektedir:
1) süresinin dolması durumunda;
2) iznin geri alınması durumunda;
3) gerçek kişi olan işverenin faaliyetlerini sona erdirmesi, tüzel kişiliği olan işverenin tasfiyesi durumunda;
4) işbu Kuralların 32 ve 34'üncü fıkralarında öngörülen durumlarda;
5) işverenin izni kendi isteği ile yetkili kuruma iade etmesi durumunda;
6) işverenin, yabancı işgücünün Kazakistan Cumhuriyeti'nden çıkış yapacağını garanti eden belgeleri işbu Kuralların 27'inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunmaması durumunda.
41. Kurumsal transfer çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırma iznini almak için, iş/hizmetleri alacak olan tüzel kişinin temsilcisi yetkili kuruma dilekçe ve işbu Kuralların 9'uncu EK'inde öngörülen evrakları "E-Belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla veya kağıt üzerinde sunmaktadır.
42. Kurumsal transfer çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırma izninin alınması ile ilgili işlemleri iş/hizmetleri alacak olan tüzel kişi yapacak olup, yabancı işgücü çalıştırma izninin özel şartlarını da yerine getirmektedir.
43. Kurumsal transfer çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırmak için yabancı işgücünün Kazakistan Cumhuriyeti'nden çıkış yapacağına dair garanti belgelerini yetkili kuruma sunması gerekmemektedir.
44. Kurumsal transfer çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırma izni, kurumsal transfere dair yazıda ve (veya) anlaşmada belirtilen transfer süresi için, fakat üç yılı aşmamak kaydıyla verilmektedir.
Kurumsal transfer çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırma izni bir çalışma yılı kadar bir defa uzatılabilmektedir.
44-1. Yetkili kurum, işverenin kurumsal transfer çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırma izni alabileceğine ilişkin bildirimi aldığı günden itibaren üç mesai günü içerisinde "E-Belgelendirme" Devlet Bilgi Bankası aracılığıyla veya kağıt üzerinde işverene izin belgesini vermektedir (göndermektedir).
İşverenin, kurumsal transfer çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırma izni alabileceğine ilişkin bildirimi aldığı günden itibaren üç mesai gün içinde izni almaya gelmemesi durumunda yetkili kurum izin belgesini işverenin kayıtlı olduğu adrese "alma haberli gönderi" olarak postayla göndermektedir.
45. Kurumsal transfer çerçevesinde transfer edilen yabancı işçinin izin süresi bitmeden gitmesi durumunda bu izin yabancı tüzel kişinin kurumsal transfere ilişkin yazısı ve/veya anlaşmasının olması halinde yeni numara verilerek işbu Kurallarla belirlenen usul gereği diğer bir yabancı işçiye devredilebilmekte ve süresi ilk verilen izin süresinin bitimine kadardır.
46. Öncelikli projelerin herbiri için yabancı işgücü çalıştırma izninin verilmesine dair şartlar Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nce belirlenmektedir.
Öncelikli proje için belirlenen kota çerçevesinde yabancı işgücü çalıştırma izni, öncelikili projenin hayata geçirildiği idari taksimat biriminin yetkili kurumunca verilmektedir.

Yabancı işçiye çalışma izninin verilmesi ve uzatılmasının usul ve şartları

47. Kendileri iş bulan kişiler listesine giren yabancı işçilere çalışma izni, iş konusunda yetkili kurumca dağıtılan kota çerçevesinde yetkili kurum tarafından en fazla üç yıl süreyle verilmekte veya uzatılmaktadır.
48. Yabancı işçiye verilen çalışma izni bir idari taksimat biriminin sınırları içinde geçerlidir.
49. Yabancı işçi çalışma izni almak veya uzatmak için çalıştığı bölgede yetkili kuruma işbu Kuralların 10 EK'i gereği dilekçe ile birlikte işbu Kuralların 11 EK'inde öngörülen evrakları sunmaktadır.
50. Yetkili kurumca yabancı işçiye çalışma izni verilirken veya uzatılırken özel şartlar öngörülmemektedir.
51. Yetkili kurum yabancı işçiye çalışma izninin verilmesi veya uzatılmasına dair olumlu veya olumsuz kararı evrakları aldığı günden itibaren beş mesai günü içerisinde almaktadır.
52. Yetkili kurum karar aldığı günden itibaren üç mesai günü içerisinde bu kararı yazıyla yabancı işçiye bildirmektedir.
53. Yabancı işçi bildirimi aldıktan sonra 20 mesai günü içerisinde, izin süresi bittiğinde Kazakistan Cumhuriyeti'nden gideceğini garantileyen evrakları (banka ile işçi arasındaki sözleşmenin ve yabancı işçinin banka hesabına teminatın yatırıldığını doğrulayan belgenin kopyaları) yetkili kuruma sunmaktadır.
54. Yetkili kurum, işbu Kuralların 53.fıkrasında öngörülen evrakları aldığı günden itibaren üç mesai günü içerisinde yabancı işçiye çalışma izni vermektedir.
Yabancı işçinin üç mesai günü içerisinde çalışma izin belgesini almaya gelmemesi durumunda yetkili kurum izin belgesini işçinin kayıtlı olduğu adrese "alma haberli gönderi" olarak postayla göndermektedir.
55. Çalışma izni süresince işverenin değişmesi durumunda yabancı işçi yeni iş sözleşmesini imzaladığı günden itibaren 10 mesai günü içerisinde yetkili kurumu yazı ile bilgilendirmelidir.
56. Yabancı işçiye çalışma izni aşağıdaki durumlarda verilmemektedir:
1) başvurulan meslek veya uzmanlık alanının Kazakistan Cumhuriyeti'nde kendileri iş bulan yabancı işçilerin meslek (uzmanlık alanı) listesinde olmaması durumunda;
2) dağıtılan kotanın aşılması durumunda.
57. Yabancı işçiye verilen çalışma izni aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybetmektedir:
1) süresinin bitmesi halinde;
2) iznin geri çekilmesi durumunda;
3) yabancı işçinin çalışma iznini yetkili kuruma kendi isteğiyle iade etmesi durumunda;
4) yabancı işçinin Kazakistan Cumhuriyeti'nden gideceğini garantileyen evrakları işbu Kuralların 53. Fıkrasında öngörülen süre içerisinde vermemesi durumunda.
58. Yabancı işçinin çalışma izni toplamda beş yılı aşmamak suretiyle en fazla iki defa uzatılabilmektedir.
59. Yabancı işçiye verilen çalışma izni dağıtılan kotanın aşılması durumunda ve ayrıca işverenin değişmesi hakkında işbu Kuralların 55. Fıkrası gereği yetkili kuruma haber verilmediği durumda uzatılmamaktadır.
60. Yabancı işçinin çalışma izninde belirtilen meslek veya uzmanlık alanından farklı meslek veya uzmanlık alanında çalıştığına ve ayrıca, işverenin değişmesi hakkında işbu Kuralların 55. Fıkrası gereği yetkili kuruma haber verilmediğine dair vakalar tespit edildiğinde yetkili kurum on mesai günü önce yabancı işçiye yazılı bildirerek çalışma iznini geri çekmektedir.
Bu durumda yabancı işçiye çalışma izni geri çekildiği günden sonra oniki aydır verilmemektedir.
61. Teminat, Kazakistan Cumhuriyeti'nin belirlediği düzen gereğince yatırılmaktadır.

3. Nihai Hükümler

62. Yetkili kurumun kararını kabul etmeyen işveren veya yabancı işçi
mahkemeye başvurabilir.
63. İş konusunda yetkili kurum resmi internet sayfasında işbu Kuralları ihlal eden gerçek ve tüzel kişilerin bilgi bankasını yayınlayacaktır.
64. İzin belgesi aslının kaybı veya tahribi durumunda yetkili kurum izin belgesinin suretini verecektir.
İşverenin veya yabancı işçinin kayıp veya tahribe yol açan durumu izah ederek izin belgesinin suretini almak için yetkili kuruma dilekçesini sunduğu tarihten itibaren kayıp veya tahrip olan izin belgeleri geçersiz sayılmaktadır.
Yetkili kurum dilekçenin verildiği tarihten itibaren üç mesai günü içerisinde yeni numara vererek ve üzerinde "Suret" kaşesi olan ilgili izin suretini vermektedir.
65. Daha önce verilmiş olan çalışma izni yabancı işçinin adı-soyadı-baba adı, kimlik belgesinin numarası ve serisinin değişmesi halinde yeniden düzenlenebilir.
Yabancı işçi adı-soyadı-baba adı, kimlik belgesinin numarası ve serisinin değiştiği tarihten itibaren 10 takvim günü içerisinde bu bilgileri doğrulayan evrak kopyalarını ekleyerek izin belgesinin yeniden düzenlenmesi için yetkili kuruma başvurmaktadır.
Yetkili kurum dilekçeyi aldığı günden itibaren 3 mesai günü içerisinde yeni numara vererek izin belgesini yeniden düzenlemektedir.
66. Daha önce verilmiş olan izin belgesi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin tüzel kişisi olan işverenin veya yabancı tüzel kişinin şubesinin (temsilciliğinin) birleşme, bağlanma, ayrılma veya şeklinin değiştirilmesi yoluyla yeniden yapılanması durumunda ve ayrıca, yabancı işgücü çalıştırma izin belgesinde belirtilen kuruluş adının veya şirket ve banka bilgilerinin değişmesi durumunda yeniden düzenlenebilmektedir.
İşveren yeniden yapılanma tarihinden itibaren on takvim günü içerisinde bu bilgileri doğrulayan evrakların kopyalarını ekleyerek izin belgesinin yeniden düzenlenmesi için yetkili kuruma dilekçe sunmaktadır.
Yetkili kurum dilekçeyi aldığı günden itibaren 5 mesai günü içerisinde yeni numara vererek izin belgesini yeniden düzenlemektedir.
67. Yabancı işgücü çalıştırma izni almış olan işverenler veya çalışma izni olan yabancı işçileri çalıştıran işverenler Kazakistan Cumhuriyeti yasaları ile öngörülen düzen ve süre içerisinde yetkili kuruma kurumsal istatistiki rapor sunacaktır.
68. Yetkili kurum, yabancı işgücünün çalıştırılması ve yabancı işçilere istihdam sağlanmasına ilişkin raporu iş konusunda yetkili kurumun belirlediği şekilde her ay bu kuruma sunacaktır.

Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve
İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni
Verme Kuralları ve Şartları'nın 1. EK'i

Kazakistan Cumhuriyeti'nde kendileri iş bulacak yabancı işçiler için
meslek (uzmanlık alanı) listesi


Meslek (uzmanlık alanı) adı
1
2

Antropolog

Sistem mimar

Astronom

Balerin

Dramatik, lirik-dramatik soprano

Dramatik, lirik-dramatik tenor

Görsel-işitsel montaj mühendisi

Film şeridi imalat mühendisi

Deniz donatımı yönetim sistemleri mühendisi

Deniz boru hatları inşaat mühendisi

Havacılık teknik araçlarının muayenesi, servisi ve onarımı kontrolör-mühendisi

İklim uzmanı

Müzeci

Yazılım programları uzmanı (Computer Science), (Software Design Engineer)

Akademik payelere sahip olan üniversite öğretim üyeleri

Radyo astronomi uzmanı

Enformasyon teknolojileri ve elektronik uzmanı

Elektrikli teknik cihazları ve elektronik mühendisliği uzmanı

Animasyon ve bilgisayar grafiği uzmanı

Uzay cihazlarının balistik donatımı uzmanı

Uzay cihazları borda sistemleri uzmanı

Uçuş güvenliği uzmanı

Tiyatro aksesuarları üretim uzmanı

Bilgisayarlı özel efektler uzmanı

Havacılık ile ilgili kural ve yayınların kontrol uzmanı
1
2

Deniz boru hatları uzmanı

Hava aracı yolcu salonu donatım uzman

Uçuş düzenleme uzmanı

Teknik eğitim ve standartlar uzmanı

Deniz tesisleri gözetmeni (supervisor)

İşçilere Çalışma İzni ve
İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni
Verme Kuralları ve Şartları'nın 2. EK'i

___________________________________________________________________________
(izin veren kurumun tam adı)

Kazakistan Cumhuriyeti'nde yabancı işgücü çalıştırma
İZNİ

№ __ tarihi «___» __________ 20__ y.

İşveren _____________________________________________________
(tüzel kişi için: adı, adresi,
_____________________________________________________________________________
kayıt numarası, kayıt tarihi;
_____________________________________________________________________________
gerçek kişi için: tam adı, kimlik verileri, ikamet adresi)
_____________________________________________________________________________

İznin geçerli olduğu bölge(ler) ______________________
_____________________________________________________________________________

Yabancı işçi _____________________________________________________
(tam adı, kategori, mesleği/uzmanlık alanı)
_____________________________________________________________________________
(pasaport/kimlik numarası, veriliş tarihi, veren makam)

Çalışma tarzı (sürekli, vardiyalı) ______________________________________

İzin verilmesi için gerekçe __________________________________________
_____________________________________________________________________________

geçerlilik süresi ________________ 'dan __________________________ kadar
(gün, ay, yıl) (gün, ay, yıl)

mühür yeri imza ______________________________
(Soyadı, adının ve baba adının baş harfleri)

Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve
İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni
Verme Kuralları ve Şartları'nın 3. EK'i

_________________________________________________________________________
(izin veren kurumun tam adı)

Yabancı İşçi İçin
ÇALIŞMA İZNİ

№ __ «__» __________ 20__y.

Yabancı işçi ____________________________________________________
(adı-soyadı,baba adı)
_____________________________________________________________________________
(pasaport/kimlik numarası, veriliş tarihi, veren makam)

Yabancı işçinin çalışacağı görev (meslek) adı__________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________

İznin geçerli olduğu bölge(ler) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Çalışma tarzı (sürekli, vardiyalı)_____________________________________

İzin verilmesi için gerekçe __________________________________________
_____________________________________________________________________________

İzin с _______________ по _______________________
(tarih, yılı) (tarih, yılı)

mühür yeri imza _______________________
(Soyadı, adının ve baba adının baş harfleri)

Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni
Verme Kuralları ve Şartları'nın 4. EK'i

İstihdam ve Sosyal Programlar Müdürlüğü'ne_____________________
_________________________________________________
(Eyalet adı, Almatı, Astana şehirleri)

İşbu kuralların geçerli olmadığı yabancı işçiler
hakkında bilgi


п/п
Yabancı işçilerin adı-soyadı-baba adı

Çıkış ülkesi ve vatandaşlık

Kimlik tarihi ve numarası
Eğitimi
Şirketteki görevi (yapacağı iş)
Mesleki (uzmanlık alanı) deneyimi
1
2
3
4
5
6
7

İşveren________________________________________________________
(imza, tam adı, görev )

mühür yeri
________________

Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni
Verme Kuralları ve Şartları'nın
5. EK'i

Kadroda Kazak personel hakkında bilgi


п/п

İşverenin işçi sayısı, kişi
Çalıştırılması planlanan yabancı işgücü sayısı, kişi

3. sütün +
5 sütün
4 sütün
+
5 sütün
Yabancı işgücünün toplam personel sayısına oranı
7. sütün /6. sütün*100%
toplam
bunun içinde yabancı işgücü
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1 ve 2 kategorideki

2
3 ve 4 kategorideki

3
TOPLAM

Not: eğer yabancı işçi 4. sütünde belirtildiyse, 5. sütünde dikkate alınmıyor

İşveren: _______________________________________
(imza, soyadı, adının ve baba adının baş harfleri, görev)

mühür yeri
____________________

Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni
Verme Kuralları ve Şartları'nın
6. EK'i

İstihdam ve Sosyal Programlar Müdürlüğüne______________________
_________________________________________________
(Eyalet adı, Almatı, Astana şehirleri)

kimden ___________________________________________
______________________________________________________
(tüzel veya gerçek kişinin tam adı)

DİLEKÇE

____________________________________ Eyaletinde(şehirde) _______ kişi yabancı işgücü çalıştırmak için izin vermenizi/uzatmanızı (gerekli olanın altını çizin) rica ediyorum
bunun içinde:
1. kategoride - ____ kişi,
bunun içinde görevler (meslekler) bazında: ______________________________
_____________________________________________________________________________
2. kategoride - ____ kişi,
bunun içinde görevler (meslekler) bazında: _______________________________
_____________________________________________________________________________
3. kategori - ____ kişi,
bunun içinde görevler (meslekler) bazında: _______________________________
________________________________________________________________________________
4. kategori - ____ kişi,
bunun içinde görevler (meslekler) bazında: _______________________________
____________________________________________________________________
mevsimlik çalışmalar için - ___ kişi,

İşveren hakkında bilgiler:

İşveren adı: _________________________________________
Mülkiyet şekli _______________________________________________
Kuruluş tarihi « ____» _____________ ______ yılı.
Kazakistan adalet organlarında sicil belgesi
_____________________________________________________________________________
(numara, veren kurum, veriliş tarihi)

Vergi numarası (РНН): ______________,
Bireysel teşhis numarası (ИИН)________________,
İş teşhis numarası (БИН): ___________________
Gösterdiği faaliyet __________________________________
Adres, telefon, faks _______________________________________________
Eklenen Evraklar: __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Birkaç idari taksimat biriminde çalıştırmak dahil olmak üzere yabancı işgücü çalıştırma gerekçeleri:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yabancı işçilerin, Kazakistan'da şube ya da temsilcilik açmadan faaliyet gösteren yabancı tüzel kişinin personeli olduğu takdirde, bu tüzel kişi hakkında aşağıdaki veriler bildirilmelidir:
Yabancı işveren tüzel kişinin tam adı: _________________________________________________________________________
Kendi ülkesinde sicil verileri ___________________________
_____________________________________________________________________________
(№, devlet sicil kurumunun adı ve sicil tarihi)

Kendi ülkesinde vergi numarası veya ona benzer numara _____________________________________________________________________________

Gösterdiği faaliyet ___________________________________
Kendi ülkesindeki adresi, telefon ______________________
_____________________________________________________________________________

Yabancı İşçilere Çalışma İzni ve İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İzni Verme Kuralları ve Şartları hakkında bilgi edindim.

Yönetici _____________________________________________________
(imza, soyadı, adının ve baba adının baş harfleri, görev)

«___» ___________ 20__yılı.

mühür yeri

Başvuru «___» ___________ 20__ tarihinde inceleme